ނަޝީދު ލަންކާގަ އުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވަން ޔޫކޭއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނަޝީދު ލަންކާގައި މަޑު ކުރައްވައި އެ ގައުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ނަޝީދު ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ވެސް ކޮލަމްބޯގައި ބައްދަލު ކުރައްވާފައި. -- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ
މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވަން ޔޫކޭއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނަޝީދު ލަންކާގައި މަޑު ކުރައްވައި އެ ގައުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ނަޝީދު ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ވެސް ކޮލަމްބޯގައި ބައްދަލު ކުރައްވާފައި. -- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ