ޕީޕީއެމްގެ އުންމީދީ 16 ޖަލްސާ

ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި އުންމީދީ 16 ޖަލްސާ: އެ ޖަލްސާގައި މުޅިންއާ މެންބަރުން ޕީޕީއެމްއަސް ސޮއި ކުރި އަދި ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ބޭއްވި އުންމީދީ 16 ޖަލްސާ: އެ ޖަލްސާގައި މުޅިންއާ މެންބަރުން ޕީޕީއެމްއަސް ސޮއި ކުރި އަދި ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު