މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ޕްރިމިއާކުރުން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއަކުރުން: މި ޝޯ ބެލުމަށް އޮލިމްޕަހައް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވަދެފައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއަކުރުން: މި ޝޯ ބެލުމަށް އޮލިމްޕަހައް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވަދެފައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު