ދެ ކްރޫޒްލައިނާއެއް ރާއްޖެ އައުން

ރާއްޖެ އައި 2 ކްރޫޒްލައިނާއިން ފޭބި ފަތުރުވެރިން މާލޭގައި: ދެ ކްރޫޒްލައިނާ އިން މާލެއަށް 5،000 އެއްހާ ފަތުރުވެރިން ފޭބި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ރާއްޖެ އައި 2 ކްރޫޒްލައިނާއިން ފޭބި ފަތުރުވެރިން މާލޭގައި: ދެ ކްރޫޒްލައިނާ އިން މާލެއަށް 5،000 އެއްހާ ފަތުރުވެރިން ފޭބި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު