މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުން

25 ޖެނުއަރީ 2016: ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާއިރު މާލެ އަށް މިއަދު ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައި: ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ތަންތަނަށް ދިއުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
25 ޖެނުއަރީ 2016: ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާއިރު މާލެ އަށް މިއަދު ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭވެހިފައި: ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ތަންތަނަށް ދިއުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން