ރަންދިހަފަހެއް އިފްތިތާހު ކުރުން

26 ޖެނުއަރީ 2016: ފައިސާގެ އާ ނޫޓް ސީރީޒް ރަންދިހަ ފަހެއް އިފްތިތާހު ކުރުން: ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓުތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ އެވެ. މުޅިން އާ ޑިޒައިނަކަށް ފަރުމާކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ މި ނޫޓުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފައިސާގެ މޫނުމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ އެވެ.
26 ޖެނުއަރީ 2016: ފައިސާގެ އާ ނޫޓް ސީރީޒް ރަންދިހަ ފަހެއް އިފްތިތާހު ކުރުން: ދިވެހި ފައިސާގެ އާ ނޫޓުތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ އެވެ. މުޅިން އާ ޑިޒައިނަކަށް ފަރުމާކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ މި ނޫޓުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފައިސާގެ މޫނުމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ އެވެ.