ތިނަދޫއަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވުން

ގދ. ތިނަދޫ ކަރަންޓަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް 2 ޖަނަރޭޓަރާއި އޭގެ ބައިތަށް ތިނަދޫއަށް ފުރުވާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ: މާދާމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ތިނަދޫއަށް އެ ތަކެތި ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ނިމާލް ވިދާޅުވި -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ގދ. ތިނަދޫ ކަރަންޓަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނައުމަށް 2 ޖަނަރޭޓަރާއި އޭގެ ބައިތަށް ތިނަދޫއަށް ފުރުވާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ: މާދާމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ތިނަދޫއަށް އެ ތަކެތި ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ނިމާލް ވިދާޅުވި -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު