ޝީޝާގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް އާ ސައިކަލެއް ތައާރަފްކުރުން

މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ. މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 5:15 އަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން 10:00 އަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝޯރޫމް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 1:30 އިން ހަވީރު 5:30 އަށެވެ. ޝީޝާ ޝޯރޫމް ހުކުރު ދުވަހު ބަންދު ވާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ. މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 5:15 އަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 8:00 އިން 10:00 އަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝޯރޫމް ހުޅުވާނީ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 1:30 އިން ހަވީރު 5:30 އަށެވެ. ޝީޝާ ޝޯރޫމް ހުކުރު ދުވަހު ބަންދު ވާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ. މިވަގުތު އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޝީޝާގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ކަސްޓަމަރަކަށް ހިދުމަތް ދެނީ. ޝީޝާއިން ބުނީ އަބަދުވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ދެވޭނެ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ޝީޝާ ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ. މިވަގުތު އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޝީޝާގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް ޝީޝާގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ. ޝީޝާއިން ބުނީ އަބަދުވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ދެވޭނެ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ޝީޝާ ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް ސައިކަލްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ. މިވަގުތު އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޝީޝާގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް ސައިކަލްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ. މިވަގުތު އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޝީޝާގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް ސައިކަލްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ. މިވަގުތު އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޝީޝާގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިބްރާހިމް ހުޝާމް (މ)ގައި އަވަސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ. މިވަގުތު އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް ރަށެއްގައި ޝީޝާގެ އައުޓްލެޓްތައް ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް، ގއ. ވިލިނގިލި، ލ. ގަން އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ކަސްޓަމަރަކަށް ހިދުމަތް ދެނީ. ޝީޝާއިން ބުނީ އަބަދުވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ދެވޭނެ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ޝީޝާ ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: މާލޭގައި ހުންނަ ޝީޝާ ޝޯރޫމްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށްފަހު ޝީޝާގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ކަސްޓަމަރަކަށް ހިދުމަތް ދެނީ. ޝީޝާއިން ބުނީ އަބަދުވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ދެވޭނެ މާހައުލެއް މުވައްޒަފުންނަށް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ޝީޝާ ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 25، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮންޑާގެ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ހަމައެކަނި ޑިސްޓްރިބިއުޓަރު - ޝީޝާ އިން އެ ކުންފުނީގެ ޝޯރޫމް ބޮޑުކޮށް ހޮންޑާގެ މުޅިން އާ މޮޑެލްއެއްގެ ސައިކަލެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް މިހާރު ވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. ޝޯރޫމް ބޮޑުކުރަން ޝީޝާ އިން ނިންމީ ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްތައް ރާއްޖެއަށް އަންނަވަރު ގިނަވުމުންނެވެ. ޝީޝާއިން ތައާރަފްކުރި ހޮންޑާގެ އާ މޮޑެލްއަކީ ހޮންޑާ ވިޝަން އެވެ. މިއީ އަގުހެޔޮ އަދި ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ސައިކަލެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހޮންޑާއިން ތައާރަފް ކުރި ސައިކަލެކެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަން އަކީ ތެޔޮ ހަރަދު ވަރަށް ކުޑަ ސައިކަލެކެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާ ވިޝަން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ 49،900 ރުފިޔާ އަށެވެ. ހޮންޑާ ވިޝަންގެ ހަތަރު ކުލައެއް ޝީޝާއިން މިވަގުތު ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކަނޑު ނޫ ކުލައާއި ހުދު ކުލައާއި އަޅި ކުލައިގެ އިތުރުން ކަޅު ކުލަ އެވެ. ޝީޝާއިން ހޮންޑާގެ ސައިކަލުގެ އިތުރުން ޕަވަ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޮންޑާ ފެން ޕަމްޕް، ޓްރޭޝް ޕަމްޕް، ބްރަޝް ކަޓަ، ބޭގް ޕެކް ސްޕްރެޔާ އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އިންޖީންތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް