ޝޫ ޕާކްގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވުން

2
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ބޫޓު ފިހާރަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝޫ ޕާކުން, ގިނަ ބްރޭންޑް ތަކަކާއި އެކު އާ ފިހާރައެއް މިހާރު ވަނީ މާލޭގައި ހުޅުވާފަ އެވެ. ފުޓްވެއާ ވިޔަފާރީގައި 20 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކުންފުނިން މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ކޯރު ކެނޑި މަގުގައި އަލަށް ހުޅުވި ފިހާރަ އިން މަޝްހޫރު 15 ބްރޭންޑެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ވެސް ހެޔޮވަރުގެ ބޫޓު އެ ފިހާރަ އިން ލިބެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ބޫޓު ފިހާރަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝޫ ޕާކުން, ގިނަ ބްރޭންޑް ތަކަކާއި އެކު އާ ފިހާރައެއް މިހާރު ވަނީ މާލޭގައި ހުޅުވާފަ އެވެ. ފުޓްވެއާ ވިޔަފާރީގައި 20 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކުންފުނިން މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ކޯރު ކެނޑި މަގުގައި އަލަށް ހުޅުވި ފިހާރަ އިން މަޝްހޫރު 15 ބްރޭންޑެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ވެސް ހެޔޮވަރުގެ ބޫޓު އެ ފިހާރަ އިން ލިބެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނާ އެކު އެތަކެތި ސާފުކޮށް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ބައެއް އުފެއްދުންތައް ވެސް ޝޫ ޕާކުން ލިބެ އެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނާ އެކު އެތަކެތި ސާފުކޮށް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ބައެއް އުފެއްދުންތައް ވެސް ޝޫ ޕާކުން ލިބެ އެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނާ އެކު އެތަކެތި ސާފުކޮށް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ބައެއް އުފެއްދުންތައް ވެސް ޝޫ ޕާކުން ލިބެ އެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 26، ފެބްރުއަރީ 2023: ޝޫ ޕާކުގައި ވިއްކަން ހުރީ އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޭންޑްގެ ބޫޓާއި ފައިވާނެވެ. ޝޫ ޕާކުގެ އާ އައުޓްލެޓުން ބެއިރާ ރިއޯ، މޮލެކާ، މޮޑާރޭ، ވިޒާނޯ، ބީއާރު ސްޕޯޓް، އިޕަނޭމާ، ރައިޑާ، ކާޓާގޯ، ރެޑްޓޭޕް އަދި ޕެގާޑާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ ފޯމަލް އަދި ކެޝުއަލް ބޫޓު ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޯމާ އާއި އެކްޓްވިޓާ ފަދަ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އެތުލެޓިކް ބޫޓު ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް, މަޝްހޫރު މޮލެކިންހާ އާއި މޮލެކިންހޯ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓު ވެސް ޝޫ ޕާކުން ވިއްކަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް