ތިނަދޫ ކަރަންޓަށް ޖެހިފައި

ގާތްގަނޑަކަށް އާބާދީގައި 10،000 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ ތިނަދޫގެ އިންޖީނު ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރަށަށް ކަރަންޓް ދޭ ހަމައެކަނި އިންޖީނުގެ އެކީ އަނދާ ހުލިވުމުން އެ ރަށުން ވަނީ އެކީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައި. އެއާ އެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އުއްބަތި އާއި ފުޅިބައްތީގެ އެހީގައި. -- ފޮޓޯ: ވިންކްސް
ގާތްގަނޑަކަށް އާބާދީގައި 10،000 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ ތިނަދޫގެ އިންޖީނު ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރަށަށް ކަރަންޓް ދޭ ހަމައެކަނި އިންޖީނުގެ އެކީ އަނދާ ހުލިވުމުން އެ ރަށުން ވަނީ އެކީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައި. އެއާ އެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ އުއްބަތި އާއި ފުޅިބައްތީގެ އެހީގައި. -- ފޮޓޯ: ވިންކްސް