ތިނަދުއަށް އިންޖީނުތައް ގެންދިޔުން

ކަރަންޓް ކެނޑި ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ތިނަދޫއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ ރަށަށް ގެންނަން ޖެހޭ ދެ އިންޖީނެއް މިއަދު ވަނީ އެ ރަށަށް ގެނެސްފައި. އެ އިންޖީނު ބާލައި އިންޖީނުގެއާ ހަމަޔަށް އިންޖީނު ގެންދިޔުމަށް، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު އެއް ބަޔަކު ގެންދަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުއްބައްތި ފަދަ ތަކެތި ބެހުމަށް ތައްޔާރީތައް ކުރަމުން. އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދެވޭ ވަރު ވާނީ މާދަމާ ރޭ ކަމަށް ބެލެވޭ. -- ފޮޓޯ: ވިންކްސް
ކަރަންޓް ކެނޑި ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ތިނަދޫއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ ރަށަށް ގެންނަން ޖެހޭ ދެ އިންޖީނެއް މިއަދު ވަނީ އެ ރަށަށް ގެނެސްފައި. އެ އިންޖީނު ބާލައި އިންޖީނުގެއާ ހަމަޔަށް އިންޖީނު ގެންދިޔުމަށް، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު އެއް ބަޔަކު ގެންދަނީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުއްބައްތި ފަދަ ތަކެތި ބެހުމަށް ތައްޔާރީތައް ކުރަމުން. އެ ރަށަށް ކަރަންޓް ދެވޭ ވަރު ވާނީ މާދަމާ ރޭ ކަމަށް ބެލެވޭ. -- ފޮޓޯ: ވިންކްސް