އުމަރުގެ ނޭބަހުޑް ބައްދަލުވުން

މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 14، ފެބްރުއަރީ 2023: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވާދަކުރައްވާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުމަރުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ރޭގައި ވަނީ "ނޭބަހުޑް" ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މައްޗަށް ގޮޅި ސަހަރާގެ އިރުދެކުނުން ހަދާފައިވާ ޕާކުގަ އެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އުމަރު ވަނީ އޭނާއަށް ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކުރައްވާނެ ބައެއް ކަންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ގޭންގުތައް ރޫޅާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް