މާލޭގެ މަގުތައް ހިމޭންވެފައި

މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް
މާލެ، 23، މާޗް 2023: މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވެހިކަލްތަކުން އަބަދުވެސް ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކެކެވެ. ބަރުގޮނުގެ އަޑު ނުކެނޑި ހުންނަ މަގުތަކެކެވެ. އެކަމަކު ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިއަދު މާލޭގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެއްވެސް އަޑެއް މިއަދު ހެނދުނު ނީވޭއިރު ވެހިކަލެއް ވެސް މަގުމަތިން ނުފެނެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ސިޓީ -- މާލޭގައި މިއީ ވަރަށް ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. އެކަމަކު ހިތްގައިމު ހަމަހިމޭން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށުން މިފަދަ ހިމެންކަމެއް ފެނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޒައިން އިބްރާހީމް | އަވަސް