ރޯލިން ސްޓޯންގެ ޓްއާ

މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ރޯލިން ސްޓޯން ދެކުނު އެމެރިކާއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ޗިލީގައި: މި ބޭންޑް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޝޯތައް ބާއްވާނެ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ރޯލިން ސްޓޯން ދެކުނު އެމެރިކާއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ޗިލީގައި: މި ބޭންޑް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޝޯތައް ބާއްވާނެ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ