ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ތިން ވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވެވުން: މި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ކުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރިއަށް މި އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހު ގައުމުގެ ތަސައްވުރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ބަޔާން ދެއްވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ތިން ވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހަށް އިއްވެވުން: މި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ކުރި ކަންތައްތަކާއި ކުރިއަށް މި އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހު ގައުމުގެ ތަސައްވުރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ބަޔާން ދެއްވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް