އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ

4 ފެބްރުއަރީ 2016 - އެމްޑީޕީން އާޓިފިޝަލް ބީޗްުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: "ކޮރަޕްޝަން ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ތަކެއް ބައިވެރިވި އިރު މި ޖަލްސާއާ މުހާތަބުކޮށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން އާތިފް
4 ފެބްރުއަރީ 2016 - އެމްޑީޕީން އާޓިފިޝަލް ބީޗްުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: "ކޮރަޕްޝަން ޔަގީން" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ތަކެއް ބައިވެރިވި އިރު މި ޖަލްސާއާ މުހާތަބުކޮށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން އާތިފް