އެމްޑީޕީގެ ކަންމަތީ ޖަލްސާ

8 ފެބްރުއަރީ 2016 - އެމްޑީޕީ ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާ އެއްގެ ނަމުގައި ސޯސަން މަގުގައި ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ: މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުތައް އެންގުމުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާ ނުލައި މަގުތަކަށް ނުކުމެއްފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން އާތިފް
8 ފެބްރުއަރީ 2016 - އެމްޑީޕީ ބޭއްވި ކަންމަތީ ޖަލްސާ އެއްގެ ނަމުގައި ސޯސަން މަގުގައި ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ: މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުތައް އެންގުމުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާ ނުލައި މަގުތަކަށް ނުކުމެއްފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން އާތިފް