ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ އެކި ދިމާއިން

ގދ.ތިނަދޫގައި ކިޔަވައި ދެމުންދާ ޕްރައިމެރީ ސްކޫލެއް ކަމުގައިވާ ތިނަދޫ ސްްކޫލް: މި ސްކޫލުގައި އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީގެ އިތުރުން ގްރޭޑް 1 އުން ގްރޭޑް 7 އަކަށް ތައުލީމުދެމުން ގެންދެ އެވެ. މި ސްކޫލުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މިހާރުވެސް ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދެ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ގދ.ތިނަދޫގައި ކިޔަވައި ދެމުންދާ ޕްރައިމެރީ ސްކޫލެއް ކަމުގައިވާ ތިނަދޫ ސްްކޫލް: މި ސްކޫލުގައި އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީގެ އިތުރުން ގްރޭޑް 1 އުން ގްރޭޑް 7 އަކަށް ތައުލީމުދެމުން ގެންދެ އެވެ. މި ސްކޫލުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މިހާރުވެސް ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދެ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު