ފުލުހުންގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

29 މާޗް 2016 - ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް 83 ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓާ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އުމަރު ނަސީރު އެވެ. އަދި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީ އާއި އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ނޮންކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް މުވައްޒަފުން ވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
29 މާޗް 2016 - ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް 83 ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓާ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އުމަރު ނަސީރު އެވެ. އަދި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީ އާއި އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ އިތުރުން ނޮންކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް މުވައްޒަފުން ވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން