ރައީސްއަށް މެލޭޝިއާއިން ރަސްމީ ގޮތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް މެލޭޝިއާއިން ރަސްމީ ގޮތުން މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގާޑް އޮފް އޯނާއެއް ވެސް ބޭއްވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް މެލޭޝިއާއިން ރަސްމީ ގޮތުން މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގާޑް އޮފް އޯނާއެއް ވެސް ބޭއްވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް