އެއާޕޯޓްގައި މުޒާހަރާކުރި މީހުންނަށް ހުކުމްކުރުން

އާޕޯޓްގައި މުޒާހަރާ ކޮށްގެން ހުކުމް ކުރި އެމްޑީޕީ އަންހެނުން ރޫހުގެ މެންބަރުން ކޯޓުން ނުކުށްނަނީ: މިމީހުން އަށް ހުކުމްކޮއްފައިވަނީ 3 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލުހުމުމް:- އަވަސް ފޮޓޮ: އަހުމަދު ޝުރާއު
އާޕޯޓްގައި މުޒާހަރާ ކޮށްގެން ހުކުމް ކުރި އެމްޑީޕީ އަންހެނުން ރޫހުގެ މެންބަރުން ކޯޓުން ނުކުށްނަނީ: މިމީހުން އަށް ހުކުމްކޮއްފައިވަނީ 3 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލުހުމުމް:- އަވަސް ފޮޓޮ: އަހުމަދު ޝުރާއު