ހޮޓެލް ޖެންއަށް އެއް އަހަރު ފުރުން

ހޮޓެލް ޖެން އަށް އެއް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އެ ހޮޓެލްގައި މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ކޮކްޓެއިލް ޕާޓީއެއް ބާއްވާފައި:- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ހޮޓެލް ޖެން އަށް އެއް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އެ ހޮޓެލްގައި މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ކޮކްޓެއިލް ޕާޓީއެއް ބާއްވާފައި:- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން