މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ 7

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ ހަތް ބައިވެރިން ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހަމްދީގެ ހިތްގަިއމު ލަވަތަކެވެ. މި ހަތް ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މާދަމާ އެއް ބައިވެރިޔަކު ކަޓައިގެން ދާނެ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ ހަތް ބައިވެރިން ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހަމްދީގެ ހިތްގަިއމު ލަވަތަކެވެ. މި ހަތް ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މާދަމާ އެއް ބައިވެރިޔަކު ކަޓައިގެން ދާނެ އެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން