ނޫސްވެރިންގެ އިހްތިޖާޖު

ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކުރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން:- އަވަސް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ޝާބިލް / މުހައްމަދު އަޒާން / މޫސާ ރަޝީދު
ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކުރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން:- އަވަސް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ޝާބިލް / މުހައްމަދު އަޒާން / މޫސާ ރަޝީދު