މާފުށީގެ ދިިރިއުޅުން

މާލެ އަތޮޅު މާފުއްޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1700 އެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް އަދި އެކިކި ވަޒީފާތަކާއި ވިޔަފާރިއާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 5000 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ ރަށެކެވެ. މަސްވެރި ކަމުގެ އިގްތިސޯދެއް އޮތް ރަށް ޖަލުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުޅިން ބަދަލުވުމަށް ފަހު މިހާރު މުޅި ރަށް ގާތްގަނޑަކަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ޓޫރިޒަމަށެވެ. މާފުށީގައި 42 ގެސްޓްހައުސް ހުރި އިރު 700 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އެބަހުއްޓެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން އަދި އަހުމަދު ޝުރާއު
މާލެ އަތޮޅު މާފުއްޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1700 އެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް އަދި އެކިކި ވަޒީފާތަކާއި ވިޔަފާރިއާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް 5000 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ ރަށެކެވެ. މަސްވެރި ކަމުގެ އިގްތިސޯދެއް އޮތް ރަށް ޖަލުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުޅިން ބަދަލުވުމަށް ފަހު މިހާރު މުޅި ރަށް ގާތްގަނޑަކަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ޓޫރިޒަމަށެވެ. މާފުށީގައި 42 ގެސްޓްހައުސް ހުރި އިރު 700 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އެބަހުއްޓެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން އަދި އަހުމަދު ޝުރާއު