ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް: ބާސާ 2 - 1 އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިންގެ ދެ ބާރު ކަމުގައިވާ ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ބާސާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޯރޭޒް ލީޑް ނަގައިދީފައި ވަނިކޮށް ބާސާމޮޅުކޮށްދިނީ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ލަނޑުން. މި މެޗުގައި ޓޮރޭޒަށް ވަނީ ރަތްކާޑު ދައްކާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިންގެ ދެ ބާރު ކަމުގައިވާ ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ބާސާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޯރޭޒް ލީޑް ނަގައިދީފައި ވަނިކޮށް ބާސާމޮޅުކޮށްދިނީ ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ލަނޑުން. މި މެޗުގައި ޓޮރޭޒަށް ވަނީ ރަތްކާޑު ދައްކާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ