ޓޭބަލް ޓެނިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުން

ޓޭބަލް ޓެނިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނުގައި ވަނީ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށާފަ އެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ޓޭބަލް ޓެނިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނުގައި ވަނީ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށާފަ އެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން