ޔެސް ޓީވީ ހުޅުވައި ދެއްވުން

ކުޅިވަރާއ މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް އުފެއްދި ޓީވީ ޗެނަލް "ޔެސް" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާ: އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާފައި ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ޓީވީ ޗެނަލް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން --
ކުޅިވަރާއ މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް އުފެއްދި ޓީވީ ޗެނަލް "ޔެސް" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާ: އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާފައި ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ޓީވީ ޗެނަލް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން --