މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ގަދަ ފަހެއްގެ ޝޯ

މިރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި ވަނީ 5 ބައިވެރިންވެސް ވައިލްޑް ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތް ކޮއްފައި:- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
މިރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި ވަނީ 5 ބައިވެރިންވެސް ވައިލްޑް ކާޑް ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަތް ކޮއްފައި:- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު