ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާފިހާރަ އަނދައި ހުލިވުން

ރާއްޖޭގެ މިފަހަކަށް އައިސް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގޮތުގައި ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާފިހާރައިގައި ރޯވި ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވަން އުޅުނު ފުލުހެއްގެ ކޮނޑި ހުޅު ނައްޓައިގެން ދިއުން ފިޔަވައި މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާ ބޮޑު ފިހާރައިގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ފިހާރަތަކާއި ބައެއް ގޭގެ ވެސް ވަނީ އަނދައި ގެއްލުން ވެފައެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ - އިބްރާހިމް ޝާބިލް / އަހުމަދު ޝުރާއު / މުޙައްމަދު އަޒާން
ރާއްޖޭގެ މިފަހަކަށް އައިސް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގޮތުގައި ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާފިހާރައިގައި ރޯވި ބިޔަ އަލިފާންގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވަން އުޅުނު ފުލުހެއްގެ ކޮނޑި ހުޅު ނައްޓައިގެން ދިއުން ފިޔަވައި މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާ ބޮޑު ފިހާރައިގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ފިހާރަތަކާއި ބައެއް ގޭގެ ވެސް ވަނީ އަނދައި ގެއްލުން ވެފައެވެ. - އަވަސް ފޮޓޯ - އިބްރާހިމް ޝާބިލް / އަހުމަދު ޝުރާއު / މުޙައްމަދު އަޒާން