ސީކްރެޓް ރެސިޕީ ހުޅުވުން

19 އޭޕްރީލް 2016 - އޭޝިޔާގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ސީކްރެޓް ރެސިޕީ" ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން: މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. މި ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ވެސް ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
19 އޭޕްރީލް 2016 - އޭޝިޔާގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ސީކްރެޓް ރެސިޕީ" ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މާލޭގައި ހުޅުވުން: މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. މި ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ވެސް ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް