މޮލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ޓޮޕް 5

ރޭގައި ޓޮޕް ފަސް ބައިވެރިން ލަވަ ހުށަހަޅައިދީފައިވާއިރު މިރޭ ޝޯއިން ދެ ބައިވެރިޔަކު ކަޓައިގެން ގޮސް، ފައިނަލިސްޓުން ޔަގީންވާނެ - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ރޭގައި ޓޮޕް ފަސް ބައިވެރިން ލަވަ ހުށަހަޅައިދީފައިވާއިރު މިރޭ ޝޯއިން ދެ ބައިވެރިޔަކު ކަޓައިގެން ގޮސް، ފައިނަލިސްޓުން ޔަގީންވާނެ - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން