އައިޑޮލްގެ ފައިނަލިސްޓުން ހޮވުން

ރޭގެ ޝޯއިން ކަޓައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޒަލީފު އަދި ފާލިހެވެ. އައިޑޮލްގެ ފައިނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހޮވިގެން ދިޔައީ ލައިޝާ، އިޝާން އަދި ޝަލަބީ އެވެ. އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ރޭގެ ޝޯއިން ކަޓައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޒަލީފު އަދި ފާލިހެވެ. އައިޑޮލްގެ ފައިނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހޮވިގެން ދިޔައީ ލައިޝާ، އިޝާން އަދި ޝަލަބީ އެވެ. އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން