ސިފައިންގެ އަހަރީ ޖަލްސާ

25 އޭޕްރީލް 2016 - ދިވެހި ސިފައިންގެ 124 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ: ރޭ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ސިފައިންނާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި، އަދި ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
25 އޭޕްރީލް 2016 - ދިވެހި ސިފައިންގެ 124 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ: ރޭ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ސިފައިންނާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި، އަދި ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް