ދިރާގުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

26 އޭޕްރީލް 2016 - މިރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ދިރާގުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ރާއްޖޭގެ މައި މުއާސަލާތީ ކުންފުނީގެ ޖަލްސާގައި މިރޭ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމީ ހިއްސާއަކަށް 4.69 ރ. ބަހާށެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމީ މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ހިއްސާދާރުންގެ 75 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ- މުހައްމަދު އަޒާން
26 އޭޕްރީލް 2016 - މިރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ދިރާގުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ރާއްޖޭގެ މައި މުއާސަލާތީ ކުންފުނީގެ ޖަލްސާގައި މިރޭ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމީ ހިއްސާއަކަށް 4.69 ރ. ބަހާށެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމީ މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ހިއްސާދާރުންގެ 75 ޕަސެންޓް ހިއްސާދާރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ- މުހައްމަދު އަޒާން