އޫރިދޫ މިއުޒިކް ނައިޓް

12 މޭ 2016 - މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މިރޭ މުއާސަލަތީ ކުންފުނިން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: "އުރީދޫ މިއުޒިކް ނައިޓް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ޝޯގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އިރު އެ ޝޯގެ ތެރޭގައި އުރީދުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެސް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
12 މޭ 2016 - މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި މިރޭ މުއާސަލަތީ ކުންފުނިން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: "އުރީދޫ މިއުޒިކް ނައިޓް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ޝޯގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އިރު އެ ޝޯގެ ތެރޭގައި އުރީދުގެ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެސް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން