އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

20 މޭ 2016 - ސަރުކަރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވަ ޓޫރިޒަމް ކުންފުނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައި ވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބެހުމަށް، މި ނިންމުން ނިންމި އިރު މިދިއަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ، ކުރިއެރުންތައް ލިބުނު -- ގެ އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
20 މޭ 2016 - ސަރުކަރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވަ ޓޫރިޒަމް ކުންފުނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައި ވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުބެހުމަށް، މި ނިންމުން ނިންމި އިރު މިދިއަ އަހަރު ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ، ކުރިއެރުންތައް ލިބުނު -- ގެ އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން