ރައީސް ޔާމީން ހޯރަފުށީގައި

23 މޭ 2016 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ރައީސް ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޯރަފުށިން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާފައިވާއިރު ރައީސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ސަލާމް ކުރައްވާފައި، އަދި ހޯރަފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވާ ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވާފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
23 މޭ 2016 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން: ރައީސް ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޯރަފުށިން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާފައިވާއިރު ރައީސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ސަލާމް ކުރައްވާފައި، އަދި ހޯރަފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވާ ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވާފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް