އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

24 މޭ 2016 - ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީގެ އަަރީ އާންމު ޖަލްސާ: ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޯޑަށް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުމުގެ އިތުރުން މިދިއަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 32ރ. ބަހަން ވެސް ނިންމާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުަހައްމަދު އަޒާން
24 މޭ 2016 - ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީގެ އަަރީ އާންމު ޖަލްސާ: ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބޯޑަށް ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުމުގެ އިތުރުން މިދިއަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 32ރ. ބަހަން ވެސް ނިންމާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުަހައްމަދު އަޒާން