ރޯދައާއެކު މިސްކިތްތައް ފުރިފައި

ރޯދަ މަސް އައުމާއެކު އަބަދުވެސް އަޅުކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެ ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި މިސްކިތްތައް ފުރެއެ އެވެ. މާލޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސްކިތަށް ހުންނައިރު ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް އޮންނަނީ ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި ފުރިފައެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ބޭރުން ވެސް ބޮޑު ބައެއްގައި މީހުން ނަމާދުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- ވަސް ފޮޓޯ:- އަހުމަދު ޝުރާއު
ރޯދަ މަސް އައުމާއެކު އަބަދުވެސް އަޅުކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެ ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި މިސްކިތްތައް ފުރެއެ އެވެ. މާލޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސްކިތަށް ހުންނައިރު ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް އޮންނަނީ ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި ފުރިފައެވެ. އަދި މިސްކިތްތަކުގެ ބޭރުން ވެސް ބޮޑު ބައެއްގައި މީހުން ނަމާދުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- ވަސް ފޮޓޯ:- އަހުމަދު ޝުރާއު