ދިވެހި ލީގް: ވިިކްޓަރީ - ނިއު ރޭޑިއަންޓް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގްގައި މިރޭ ވިކްޓެރީއާ ނިއު ބައްދަލު ކުރި މެޗް: ވިކްޓަރީ ވަނީ ނިއު އާ އެއްވަރުކޮށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދާފައި. މިއީ ފަސް އަހަރު ފަހުން ވިކްޓަރީއަށް ނިއުއާ ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް އަތުލެވުނު ފުރަތަމެޗް -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގްގައި މިރޭ ވިކްޓެރީއާ ނިއު ބައްދަލު ކުރި މެޗް: ވިކްޓަރީ ވަނީ ނިއު އާ އެއްވަރުކޮށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދާފައި. މިއީ ފަސް އަހަރު ފަހުން ވިކްޓަރީއަށް ނިއުއާ ކުޅެ ޕޮއިންޓެއް އަތުލެވުނު ފުރަތަމެޗް -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން