ހުމާމް މަރަން ހުކުމު ކުރުމުގެ ޝަރީއަތް

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ކަމަށް ކުށް ސާބިތުވި ހުސައިން ހުމާމްއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި ހުކުމް އިއްވުން: މި ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލިސް ކުރިޔަށްދިޔައިރު ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ކައިރިއަށާއި އެހެން ބައެއް ކޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކަށް މީހުން ޖަމަވެ ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ވެސް ޖެހުނު -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި ކަމަށް ކުށް ސާބިތުވި ހުސައިން ހުމާމްއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި ހުކުމް އިއްވުން: މި ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލިސް ކުރިޔަށްދިޔައިރު ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ކައިރިއަށާއި އެހެން ބައެއް ކޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކަށް މީހުން ޖަމަވެ ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ވެސް ޖެހުނު -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން