މިސްކިތް ތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލުން

ރޯދަ މަހު އިރުއޮއްސީގަޑީ މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަވީއްލުން: އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ރޯދަ މަހު އަބަދުވެސް ވަރަށް ކާރޫބާރޫ ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މިސްކިތް ތަކަށް އެގަޑީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ޖަމާވެ ރޯދަ ވީއްލަ އެެވެ. މިސްކިތާއި މިސްކިތް ހިމެނޭ މުޅި ސަރަހައްދު ފުރާލާފައި އޮންނަ އިރު ކާބޯތަކެތި ވެސް އެގަޑީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އަތުރާފައި ހުރެއެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ރޯދަ މަހު އިރުއޮއްސީގަޑީ މިސްކިތްތަކުގައި ރޯދަވީއްލުން: އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ރޯދަ މަހު އަބަދުވެސް ވަރަށް ކާރޫބާރޫ ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މިސްކިތް ތަކަށް އެގަޑީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ޖަމާވެ ރޯދަ ވީއްލަ އެެވެ. މިސްކިތާއި މިސްކިތް ހިމެނޭ މުޅި ސަރަހައްދު ފުރާލާފައި އޮންނަ އިރު ކާބޯތަކެތި ވެސް އެގަޑީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އަތުރާފައި ހުރެއެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން