މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަން ފަރާތުން ބާއްވާ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް: މިރޭ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ: މިރޭގެ ޖަލްސާފައި މައުމޫނު ވަނީ ދީނީ ދަރުސް ދެއްވާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
މައުމޫން ފައުންޑޭޝަން ފަރާތުން ބާއްވާ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް: މިރޭ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހު އެ ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ: މިރޭގެ ޖަލްސާފައި މައުމޫނު ވަނީ ދީނީ ދަރުސް ދެއްވާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު