ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް: ރޯދަމަހުގެ މެންދުރު ވަގުތަކީ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު ވަރަށް ކާރޫބާރު ބޮޑު ވަގުތެކެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ މަސް ނިމެންދާތީ ރޯދަ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކާރުބާރުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ނަމަވެސް ރޯދައާ ގުޅިގެން އެ މާރުކޭޓްގައި ބާރު ބޮޑުކޮށްދާ ވިޔަފާރިތަަކަށް އަދިވެސް ފެންނަނީ ބާރު ބޮޑުކޮށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް: ރޯދަމަހުގެ މެންދުރު ވަގުތަކީ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު ވަރަށް ކާރޫބާރު ބޮޑު ވަގުތެކެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ މަސް ނިމެންދާތީ ރޯދަ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކާރުބާރުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ނަމަވެސް ރޯދައާ ގުޅިގެން އެ މާރުކޭޓްގައި ބާރު ބޮޑުކޮށްދާ ވިޔަފާރިތަަކަށް އަދިވެސް ފެންނަނީ ބާރު ބޮޑުކޮށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން