އައްޑޫ ދާރުލްއާސާރު މިއޮތީ

އައްޑޫގެ ތާރީހު ދިރާސާ ކުރާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ، ފިރާގް އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަ ދާރުސް އާސާރުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ތާރީހީ ބައެއް ތަކެތި: އައްޑޫގެ ތާރީހާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނު އޭނާ ވަނީ ރައްކާކޮށްފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އައްޑޫގެ ތާރީހު ދިރާސާ ކުރާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ، ފިރާގް އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ކުޑަ ދާރުސް އާސާރުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ތާރީހީ ބައެއް ތަކެތި: އައްޑޫގެ ތާރީހާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނު އޭނާ ވަނީ ރައްކާކޮށްފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން