އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ

އެމްއޯޔޫ ތައާރަފް ކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެ ޖަލްސާގައި އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އެމްއޯޔޫ ތައާރަފް ކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެ ޖަލްސާގައި އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން