ހުޅުމީދޫ ދަނޑުވެރިކަން

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދުއަކީ ނިސްބަތުން ދަނޑުވެރިން ގިނަ ރަށެއް: އެ ރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވެސް އެހާމެ ބޮޑު. އެ ރަށުގައި އަންނަނީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ހައްދަމުން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދުއަކީ ނިސްބަތުން ދަނޑުވެރިން ގިނަ ރަށެއް: އެ ރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ވެސް އެހާމެ ބޮޑު. އެ ރަށުގައި އަންނަނީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ހައްދަމުން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން