ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޝަހީދުވެ ފުލުހުންގެ ހަނދާނުގައި ފާހަގަ ކުރާ މެމޯރިއަލް ޑޭގެ ހަފްލާ: ޝަހީދުވި ފުލުހުންގެ އާއިލާތައް ބައިވެރިވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޝަހީދުވެ ފުލުހުންގެ ހަނދާނުގައި ފާހަގަ ކުރާ މެމޯރިއަލް ޑޭގެ ހަފްލާ: ޝަހީދުވި ފުލުހުންގެ އާއިލާތައް ބައިވެރިވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން