ނޫސްވެރިންގެ ހިނގާލުން

26 ޖުލައި 2016 - މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލްއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ނޫސްވެރިންތަކެއް މިރޭ މަގުމަތީ ވަނީ ހިނގާލާފަ، މި ހިނގާލުމުގެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތަކެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވި - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
26 ޖުލައި 2016 - މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލްއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ނޫސްވެރިންތަކެއް މިރޭ މަގުމަތީ ވަނީ ހިނގާލާފަ، މި ހިނގާލުމުގެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީޑިއާތަކެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވި - އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން